رحلة تطوير المهارات community's profile image

by Coach_Salsabil_Zowail on Nov 13, 2023

Members icon

80 members

Members icon

37 posts

هنتعلم مع بعض إزاي نطور مهاراتنا الشخصية ونشتغل علي نفسنا ، عشان ❤️❤️نتغير للأفضل

📚 Education & Training
Soft Skills

ابدأي سنة جديدة بتطوير مهاراتك 🎉🎉

like gifclap gif

4

add reaction icon
comment icon

3

Comment

Comment icon
Creator profile picture

189d

Lele1

Bakingcommented 189 days ago

نفسيا مش مؤهله للسنه دي

like gifwow gif

1

add reaction icon
comment icon

2

Comment

Answer icon
Creator profile picture

188d

Coach_Salsabil_Zowail

Auspicious dayscommented 188 days ago

ولو حابة ممكن أساعدك في الخطوة دي 😊

add reaction icon

Comment

Answer icon
Creator profile picture

188d

Coach_Salsabil_Zowail

Auspicious dayscommented 188 days ago

بالعكس مهما كانت أسباب إحساسك ده ، انتهزي فرصة بداية سنة جديدة ، و حطي أهداف جديده ، و فكري هتحققيها إزاي

add reaction icon

Comment

Answer icon

More Posts Like This

Trending iconTop discussion
Unlock your potential and find solace through a transformative journey of self-discovery with professional counselling - because your mental wellbeing matters.snsb
Na_Dia2d
exactly mental health matters and it should be our priority
Trending iconTop discussion
Learn from it. #motivationalquotes #payattention #Lifelessons
Anonymous10d
(like)
Anonymous10d
(love)
Trending iconTop discussion
hi , Myself Deepa Nagar I am A Womenempowerment Coach .Helping women to Reach their Dream life with Financial Freedom #womemempowerment #support #financial #freedom #empowerment #goals #life #opportunity
Namitadas19d
can i discuss regarding financial issues in business management
how can i earn
Trending iconTop discussion
Hey! All working women out there! 😃🧠 *What is Visibility and Leadership?* 💪🏿It is the practice of you being present and 💪🏿Actively communication and 💪🏿Demonstrating your values, whilst 💪🏿Being engaged in daily activities and 💪🏿Supporting your team 💪🏿It is definitely not about drowning in day to day tasks, and therefore hidden away in your office! What donyou think? Also, to understand yourself and take steps towards becoming visible and get promoted in 90 days, do talk me! We can talk 121.. Tc, Preetha See you..👍🏿 Regards, Preetha #Transperancy #promotion #COACHING #ONE-ON-ONE #visibility #self-awareness
ruby09-1d
how to become a part of it and pkease share details and job description too
Trending iconTop discussion
Hard work and self belief can help you achieve anything in Life ✨✨✨ #selfbelief #hardwork #mindsetcoaching #mindsetmatters @123_angeappy
Awesome 👏 congratulations to her and great work Meenal …
thankyou but it's my friend who rec'd the Gold... I helped her stay motivated and calm ...🙂
Trending iconPopular opinion
Learn from it. #motivationalquotes #payattention #Lifelessons
Anonymous0d
Very good
Trending iconPopular opinion
You will get there!! When you take one step at a time, no matter how small, you eventually make progress. Success works the same way. You don't have to do everything all at once. Instead, focus on taking small, manageable steps toward your goals. This deliberate approach not only prevents burnout but also ensures that each step we take is purposeful and meaningful. Taking life one step at a time is about making deliberate and informed choices that contribute to long-term success. #Onestepatatime #ProgressNotPerfection #KeepMovingForward #SlowAndSteady #JourneyToSuccess #SmallWins #PersonalGrowth #MotivationMonday #StayFocused #BelieveInYourself #PatienceIsKey #DailyProgress #LifeGoals #AchievementUnlocked
Anonymous4d
yes

Trending creators for you

See more iconSee All
BrandyJ's profile picture
BrandyJ
Support

I am a mother and an educator in charter schools and ABC Youth Foundation. I host several podcast it's a huge passion of mine and I also produce I strongly feel that empathy is the glue of humanity and without it what do we have for understanding one another and being kind toward one another is what keeps Us human it's what makes it work and without it what can possibly get better you must hold on to that and remember and show it where it's needed so that people can know what it is and be able to show that same to others connecting and growing with others is within the foundations of empathy that's how the world gets better so we can understand we don't have to directly know one another we must be that change and it starts with us, we must be the change we want to see!more

Jebunisa's profile picture
Jebunisa
Shows

more

Pragya's profile picture
PsychologistPragya_Arora
Divorce

"Hey There! I am Pragya Arora, a Senior Psychologist, specialising in clinical psychology. Having worked in Australia and beyond, I've had the privilege of working with diverse populations, guiding countless individuals through tough times towards brighter days. If you're feeling lost in the storm of life, struggling to find your way out. I see you, I hear you, and I'm here for you. Know this: you're not alone. For over 5 years, I've made it my life's mission to help folks just like you reclaim their power, find their voice, and live lives filled with happiness and purpose. I'm all about keeping it real - whether it's stress, relationship challenges, or just needing someone to talk to, I've got your back. Together. we're a tribe of warriors, and I'll be right there with you as you navigate the battlefield of your mind and heart. No judgment, no shame, just unwavering support as you rewrite your story. Ready to take the first step towards a happier, healthier you? Reach out today, and let's start this journey together. 🌿✨"more

Samadrita's profile picture
DrSamadritaPsychologist
Rituals & Practices

Hello people! I am Dr. Samadrita Saha; PhD, M.A. (CU); Consultant Psychologist, Parenting Coach. I have worked with more than 10,000+ clients till now to heal and make their life better in terms of getting a better perspective of life, promoting intra-personal relationship & self-care. My expertise includes anxiety management, stress management, coping depression, low self-esteem issues & self-confidence issues, familial relationship challenges, and trauma. I am also seasoned in pre-marital counselling, gediatric or old age counseling and postpartum depression counseling. I believe "healing starts when you feel heard!" Therefore, my therapeutic approach is all about giving you the non-judgemental, unbiased, empathetic safe space to share. I have been practicing for the last 13 years and I take a person-centered approach and love doing therapy with individuals and their families to help them navigate and cope with challenges in their life. I am a working mother of a toddler, I really feel empathetic to the kind of challenges mothers go through and I am here to help you deal & cope with all the challenges of parenting. I use conscious breath work, meditative approaches and a lot of energy work in my therapeutic sessions. I speak English, Hindi & Bengali.more

Mona's profile picture
Dr_MonaGujral
Rituals & Practices

Hello, I am a counselling psychologist, certified parenting coach, and Sub-Conscious Reprogramming Coach with more than 15 years of experience. I have written a book by the title "Raising a Mindful Parent," which has been a best-selling book on amazon. I am a speaker on various platforms and love to speak on topics on Mental Health and Parenting. I believe in the fact that a good mindset and mental health is the difference between a success and a failure, a happy life and a not-so-happy life. So, I work passionately and extensively in changing the limiting beliefs of people, which are stopping them from achieving their highest potential be it in area of personal development, self-confidence, parenting, or financial management. I have written many articles for some of the leading newspapers and websites on topics related to mental health, self-development, and parenting. I have also been invited as a panelist for panel discussions on some leading TV channels. My work in these areas has been widely recognised, and I have received many recognitions for the same.more

Sejal's profile picture
ManifestwithSejal
Rituals & Practices

more

Bhavna's profile picture
BhavnaThadani
Rituals & Practices

I'm Bhavna from Mumbai, India, certified Personal Development Coach, graduated through an ICF accredited school of coach training. I'm often asked — What is Life Coaching? Life Coaching is an ongoing partnership between the client and the coach. It helps the client achieve fulfilling results both in their personal and professional lives. As a personal development coach, my objective is to help you get from where you are to where you want to be in life. And how do I do that? By helping you break the barriers you have imposed on yourself. I'm super grateful that I can share my learnings as a Life Coach to help you get to the heart of your needs and desires, while you identify and achieve your personal and professional goals with increased accountability, commitment and satisfaction. Looking forward to being your ally and building a life of POSSIBILITIES!!! +91more

Meenal's profile picture
MindsetbyMeenal
Rituals & Practices

Hi friends My name is Meenal Majethia, Am a trained and certified professional in NLP, CBT, and REBT, Mindset and Wellness being my niche. have delivered adoption programs to more than 100 coachees in the past 30 months. As a Life Coach with over 20 years of corporate experience in diverse industries I help individuals cultivate emotional independence and resilience in the fast-paced and complex business environment. My passion lies in guiding individuals towards a holistic and thriving life. With a deep understanding of the powerful connection between our mindset and overall well-being, I am committed to helping each of you embark on a transformative journey. Through personalized coaching, insightful discussions, and evidence-based techniques, I am here to empower you to cultivate a positive mindset, enhance your emotional resilience, and embrace sustainable wellness practices. Together, we will explore the intricate balance between mental, emotional, and physical health, unlocking your potential to lead a life filled with vitality and purpose. My mission is to guide you on a journey towards personal and professional well-being, providing the tools and strategies necessary to navigate the challenges of leadership with grace and confidence. I craft personalized coaching experiences that cater to your specific needs and goals, combining mindset shifts, wellness practices, and emotional intelligence strategies to create a well-rounded foundation for success. Whether you're seeking to overcome leadership challenges, enhance team dynamics, or simply foster a culture of well-being within your organization, I am here to support you. Let's embark on a journey of self-discovery, resilience, and unparalleled success. Imore

Honey's profile picture
PsychologistHoney_Agrawal3009
Rituals & Practices

Greetings, My name is Honey Agrawal - a Counseling Psychologist practising for more than 6 years in the field of mental health. I have completed my Masters in Counseling psychology and Intensive Training in Clinical Psychotherapy Diploma. With over 10000+ hours of working on field and being a Covid Warrior, I have learnt problems will always be there but the change lies in Perception and Will power. I have dealt with children, adolscents and adults and families extensively during my practice. My strength lies in therapy with people dealing with depression, anxiety, emotional and behavioural concerns, grief and trauma alongwith Couple counseling. In cases with Narcissitic personality disorder, infidelity or communication gaps between couples are my interests and forte in young or midle aged couples. My core belief with couples lies in the fact that every relationship will have a fight but one must know "how" to fight and hence I am here to educate the right skills of communication in any relationship. I am a firm believer of the fact that this world can accomodate and has a place for each and everyone. All we need to do is find our RIGHT place. As a women bought up in an Asian culture, I value collectivistic approach to life but from my learning in this life I believe strengthening Self concept is the foundation for any healthy relationship. With this, I would like to welcome you all and look forward to connect with each of you so as to we find our tribe and make even a small though significant difference in this life.more

Trending communities for you

See more iconSee All
Wellness warriors community profile picture
🏁 Coaching

A community to talk your worries and stress away. Self care is the most important aspect in today's stressful era, you must know even if you're healthy from the outside doesn't necessarily makes you healthy from the inside 💠. Explore your worries and make them go away. We are here to support 💗more

Let's talk behavioral therapy community profile picture
🏁 Coaching

Take a journey with me to unlock your true potential. To find who you are, build yourself in your most pristine form. Take a deep dive with me to understand your behaviors and attitudes, learn to control your thoughts. Build self confidence, clarity and learn to communicate succinctly. Create the building blocks of self awareness, learning and development. Learn to listen to your instincts and find uninhibited growth. Learn to create goals and achieve the same unabashed. Learn to understand yourself in the context of your relationships, personal and professional. Find how to center yourself and deal with undue stress and anxiety. Contact me for behavioral therapy, counseling, wellness coaching or just mentoring to get where you want to be. For positive thoughts, inspiration, mindfulness, life's hacks and tips, subscribe Facebook/ Instagram/ YouTube @soultherapywithharleenbagga Format includes counseling, therapy, coaching, mentoring, couple /family counseling. Skill development for both personal and team. Executive & leadership coaching. Mid-level managers to senior management. Subscribe @ Facebook https://www.facebook.com/SoulTherapywithHarleenBagga YouTube channel https://www.youtube.com/SoulTherapywithHarleenBagga Instagram https://www.instagram.com/soultherapywithharleenbagga/ Website https://www.harleenbagga.com Author to "Why Relationships Fail? Tips to make connections that last." https://amzn.eu/d/4LRZHLhmore

work from home only for leadis community profile picture
🏁 Coaching

more

Change Your Life community profile picture
🏁 Coaching

This community is created to share wisdom, insights, hacks, methods, processes, tips to live our lives to its fullest potential. From workplace issues, leadership development to navigating emotions, relationship troubles to mental and emotional well-being and deep-diving into spirituality - we’re going to talk about everything! There will be something for everyone to explore in this space. Even better - post your queries and concerns - and the group will take it up. This community wants to help you in transforming your point for better.more

MB

🏁 Coaching

Hi friends My name is Meenal Majethia, I am a Certified Life Coach Mindset and Wellness being my niche. My passion lies in guiding individuals towards a holistic and thriving life. With a deep understanding of the powerful connection between our mindset and overall well-being, I am committed to helping each of you embark on a transformative journey. Through personalized coaching, insightful discussions, and evidence-based techniques, I am here to empower you to cultivate a positive mindset, enhance your emotional resilience, and embrace sustainable wellness practices. Together, we will explore the intricate balance between mental, emotional, and physical health, unlocking your potential to lead a life filled with vitality and purpose. I am excited to learn, and grow with all of you on this enriching path to wellness. Let's embark on this journey together and create a supportive community that fosters positive change and lasting well-being. I can be reached on the below 👇 mentioned links https://calendly.com/mindset-by-meenal-/life-coaching-session https://instagram.com/mindset_by_meenal?utm_medium=copy_link https://www.facebook.com/minal.majethia?mibextid=ZbWKwL Mindset by Meenal @mindsetbymeenal5801 https://www.linkedin.com/in/minalmajethia What'sapp 9869278747more

~ Motivational Quotes ~ community profile picture
🏁 Coaching

Never Keep the Mind free. Keep the mind busy and engaged in creative work by keeping it active in postive thoughts. If you don't do this the mind will just become a dustbin ... more

All things Morning✨✨ community profile picture
🏁 Coaching

A positive thought... a positive start to your day... Do you have a morning ritual... or routine... a morning walk.... any thing morning✨✨ which helps you to sail through the day with a smile.... would love to hear from you💖 Wishing you beautiful days full of positive energy!!!!!! RegardsSimi Mathewmore

BW

🏁 Coaching

Like to write and read about life experiences, fond of cursive writing, good at listening to people's problems and helping them to find solution and emotional solace. Love to spread peace and joy!more

Soulful Corner community profile picture
🏁 Coaching

Hello all!Looking to make new connections? Our community encourages meaningful conversations, positive messages, and having a good time.Join our warm and welcoming comminity today!more